Condicions de contractació

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. El Client, les dades del qual es recullen en l’apartat Titular del Contracte, s’abona a un o més serveis de telecomunicacions de WICAT (en endavant, el «Servei» o els «Serveis») que seran prestats per Wicat Comunicacions S.L. (WICAT), amb CIF B-63872667 i domicili social al C/ Martí i Julià, 9, 08242 Manresa (Barcelona), d’acord amb l’Oferta Comercial realitzada per WICAT les característiques de la qual es troben en el present Contracte i a www.wicat.net, i les presents Condicions Generals i Particulars a les que el Client s’acull en acceptar la contractació. Aquests serveis es presten al Client per a utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el Client pot revendre o distribuir el Servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit de WICAT.

2. ENTRADA EN VIGOR I COMENÇAMENT DELS SERVEIS. El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. WICAT activarà cada un dels Serveis en el termini màxim indicat en les clàusules específiques corresponents a cada un dels Serveis sempre que la sol·licitud del Client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible. WICAT informa que, d’acord amb la normativa vigent, la contractació dels Serveis a distància (de forma telefònica o electrònicament a través de la pàgina web) es considerarà vàlidament formalitzada si el Client no manifesta fefaentment a WICAT la seva voluntat de desistir lliurement en el termini de set (7) dies des de la data de contractació.

3. PREU DEL SERVEI. WICAT cobrarà al Client per a la prestació dels Serveis les tarifes que en cada moment WICAT tingui vigents en la seva Oferta Comercial disponible a www.wicat.net, a les que el Client s’acull en contractar el Servei. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels Serveis i facilitats associades. Qualsevol modificació en les tarifes serà comunicada al Client amb almenys trenta (30) dies d’antelació a la data d’entrada en vigor. La modificació de les tarifes donarà dret al Client a resoldre el Contracte. A les tarifes s’aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el Client, sense que WICAT s’obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivats de l’activitat del Client o exigits per qualsevol organisme oficial o col·legi professional.

4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT. WICAT començarà a facturar al Client des de la data de començament dels Serveis. Les factures presentades al Client contindran degudament diferenciats els conceptes de preus que es tarifiquen pels Serveis prestats. WICAT posarà a disposició del Client les factures en format en format electrònic, d’acord amb la normativa aplicable. El Client abonarà les quantitats de les factures meritades per la prestació dels Serveis sol·licitats, mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el Client hagi designat per al seu pagament. La data en què s’ha de realitzar el pagament és aquella en la qual l’entitat de crèdit en què estigui domiciliat el compte rebi notificació de WICAT, amb l’import a abonar pel Client. Les factures no abonades en les dates previstes, per causes no imputables a l’entitat bancària, meritaran un interès de demora igual a l’interès legal. WICAT cobrarà 5 Euros per cada rebut retornat degut a despeses administratives. Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics de WICAT i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels Serveis sol·licitats i efectivament consumits pel client.

5. DRET DE COMPENSACIÓ PER LA INTERRUPCIÓ TEMPORAL DELS SERVEIS. WICAT intentarà assegurar un nivell de qualitat d’acord amb els Serveis i com a mínim es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat, i que es troben disponibles a www.wicat.net. Sense perjudici del que referit anteriorment en cap cas WICAT compensarà per danys a la propietat, a les persones o per pèrdues econòmiques, i en concret per qualsevol dany emergent o lucre cessant que el Client pogués patir en cas d’interrupció o prestació deficient dels Serveis. Addicionalment WICAT es compromet a indemnitzar el Client que ho sol·liciti quan per causes imputables a WICAT el Client tingui una interrupció del servei superior a 48 hores naturals, a comptar des del moment en què el client hagi contactat amb els Serveis d’Atenció al Client de WICAT notificant un avís d’avaria fins al moment en què el Servei estigui restablert.

6. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DE WICAT. El retard en el pagament total o parcial per part del Client durant un període superior a un (1) mes des de la presentació a aquest del document de càrrec corresponent a la facturació del Servei, facultarà a WICAT a la suspensió temporal del Servei contractat pel Client prèvia notificació al correu electrònic facilitat en el moment de l’alta, requerint el pagament dels imports deguts. WICAT restablirà el Servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement que l’import degut ha estat satisfet. El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del Contracte, en dos (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents, donarà dret a WICAT a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del Contracte. WICAT pot suspendre de manera temporal o definitiva el Servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau o per altres raons acreditades d’ús il·lícit del Servei.

7. MANTENIMENT DEL SERVEI. WICAT disposa d’un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei a la xarxa de WICAT fins al Punt de Terminació de Xarxa (PTX) en el termini de 72 hores des de l’avís del Client al Servei d’Atenció al Client de WICAT. Així mateix WICAT disposa d’un procediment intern que realitza la monitorització dels enllaços de tota la xarxa amb l’objectiu de garantir la qualitat i adequar la capacitat requerida pel client, evitant talls i / o degradacions del servei contractat, permetent mantenir els nivells de qualitat compromesos amb el Client. WICAT informarà al Client de qualsevol incidència que es produeixi a la provisió del Servei. La continuïtat del servei podrà veure alterada per les tasques de manteniment de la xarxa i infraestructura que el suporta. Aquestes tasques de manteniment seran comunicades al Client amb suficient antelació.

8. FORÇA MAJOR. WICAT no serà responsable en cas d’impossibilitat de donar servei si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.), Conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, vandalisme i, en general, tots els supòsits de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar Servei es degui al propi Client o a tota persona autoritzada per ell.

9. RECLAMACIONS. El Client podrà dirigir-se a WICAT, a través dels Serveis d’Atenció al Client, per presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del Servei, l’aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la prestació del Servei. El Client podrà efectuar les reclamacions en el termini d’un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, dirigint-se a Wicat Comunicacions SL (WICAT), C/ Martí i Julià nº 9, 08242

Manresa (Barcelona), Tel: 973090901 Formulada la reclamació, si el Client no obté una resposta satisfactòria de WICAT en el termini d’un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les Juntes Arbitrals de Consum. L’arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per WICAT. Així mateix, els usuaris finals que són persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. No suspendrà ni interromprà el Servei mentre la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el Client consigni l’import degut, lliurant el corresponent resguard a WICAT. El Client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. El Client tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l’adreça anteriorment esmentada.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), el seu Reglament de Desenvolupament i en la Llei 32/2003, de 23 de novembre, general de Telecomunicacions, WICAT informa al Client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per WICAT i sota la seva responsabilitat, per ser necessaris per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i de la gestió dels Serveis de WICAT. S’informa al Client que seran tractades les següents dades, a títol enunciatiu, corresponents al seu tràfic i facturació: el número de telèfon assignat al Client, ubicació, tipus de terminal emprat, numeració de destinació, durada de les trucades realitzades i / o volum de dades transmeses, data de la trucada o del Servei, i dades relatives al pagament i aquells altres que en un futur es revelin com a necessaris per a la gestió del trànsit i facturació dels Serveis. Així mateix, el CLIENT atorga el seu consentiment perquè WICAT utilitzi les seves dades personals i de trànsit amb la finalitat d’enviar informació comercial, publicitat i aquells serveis de valor afegit de WICAT que puguin ser del seu interès. Així mateix, el Client que hagi facilitat un número mòbil o adreça de correu electrònic, podrà rebre informació relativa a productes i/o serveis de WICAT, a més de per enviament postal o telefònic, a través d’SMS o correu electrònic. Si no desitja rebre aquesta publicitat, pot manifestar en qualsevol moment la seva voluntat en contra, dirigint-se a WICAT, C/ Martí i Julià nº 9, 08242 Manresa (Barcelona), Tel: 973090901  El Client presta el seu consentiment a WICAT per a la comunicació de les seves dades personals a aquelles entitats que estiguin vinculades a WICAT, o col·laborin amb la mateixa en la contractació, prestació i manteniment dels Serveis, per a fins de manteniment, desenvolupament i control dels Serveis o per a tasques d’informació comercial i publicitat relativa a serveis o productes de WICAT. Així mateix, WICAT pot comprovar la solvència del Client, per si o per qui actuï pel seu compte i interès, mitjançant l’accés a informes d’entitats financeres i/o fitxers automatitzats en els que les dades de caràcter personal s’hagin obtingut de conformitat amb les disposicions vigents, així com verificar l’exactitud de les dades aportades pel Client. El Client autoritza amb la signatura del Contracte el tractament automatitzat i manteniment d’aquestes dades sobre solvència financera amb fins estadístics i d’avaluació de la solvència i valoració del risc previ a l’activació dels Serveis, que seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. L’informem que en cas d’impagament de tots o algun dels serveis contractats, WICAT pot comunicar aquest extrem a fitxers, Serveis i entitats d’informació sobre solvència patrimonial i de crèdit d’acord amb la normativa vigent. WICAT es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. S’informa al Client de la seva facultat d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, ha de dirigir-se a tal  fi en la forma i condicions previstes en la esmentada normativa a Wicat Comunicacions SL (WICAT), C/ Martí i  Julià nº 9, 08242 Manresa (Barcelona), Tel: 973090901. El client atorga el seu consentiment a WICAT per gravar les trucades que el Client pugui fer o rebre del servei d’atenció al client. Aquesta gravació es realitza amb la finalitat de millorar la qualitat de prestació dels serveis objecte del contracte, amb la de verificar la satisfacció dels clients, així com d’acreditar la contractació.

11. DURADA, TERMINACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. El CLIENT podrà resoldre en qualsevol moment el present Contracte acreditant per a això la seva identitat com a titular del servei. Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, mitjançant trucada, email o correu al Centre de Serveis d’Atenció al Client de WICAT, indicant les dades precises per a assegurar la tramitació correcta i segura la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos dies hàbils. Així mateix, WICAT pot interrompre el Servei o resoldre de manera immediata la relació amb el CLIENT, si detecta un ús del Servei contrari a les presents Condicions Generals, a la legislació vigent o en cas d’impagament de les quantitats degudes. El Contracte també podrà finalitzar pel mutu acord entre les parts.

12. VALIDESA DEL CONTRACTE. Les Condicions de Prestació dels Serveis Objecte del present Contracte podran ser modificades de conformitat amb la legislació vigent i prèvia notificació escrita al Client amb un termini de preavís d’un (1) mes. Transcorregut aquest termini sense que WICAT hagi rebut cap comunicació, s’entendrà que el Client accepta les modificacions. En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis regulatoris, no és aplicable el que estableix l’article 9.3 del RD 899/2009, de 22 de maig. En cas d’incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels Serveis contractats pel Client, prevaldran les específiques sobre les generals. Si per causes tecnològiques WICAT no pogués prestar el Servei al Client en els termes pactats, WICAT es compromet a comunicar al Client aquesta circumstància de forma immediata. El Client podrà optar en aquest cas per contractar un altre servei o per resoldre el Contracte. Si la impossibilitat és deguda al Client WICAT facturarà en tot cas aquells costos que per a la provisió del Servei s’hagin generat. El Client per a la prestació dels Serveis, atorga a WICAT mitjançant la subscripció del present Contracte les facultats necessàries per a la gestió i tramitació d’aquests Serveis davant les entitats corresponents.

13. CESSIÓ A TERCERS. El Client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l’ús dels Serveis prestats per WICAT, a fer ús a causa del Servei no cedir la seva posició en aquest Contracte, excepte consentiment exprés, per escrit, per part de WICAT.

14. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE. El Client contracta amb WICAT amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als Serveis prestats per WICAT. WICAT i el Client amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar del present Contracte.

15. El Servei de Línia de Veu amb WICAT suposa la contractació de la línia telefònica i la prestació del servei telefònic disponible al públic per a realització de totes les trucades telefòniques a través de WICAT i només es prestarà mentre el Client disposi del servei telefònic designat en aquest Contracte. El termini màxim en què el Servei serà activat serà de trenta (30) dies. En el cas de Servei amb Línia WICAT no es permet la prestació de Serveis de veu o d’accés a Internet a través d’altres operadors.

16. INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI. La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del Servei en el domicili del Client. El preu de la instal·lació bàsica per a la prestació del Servei serà l’establert en l’Oferta Comercial. La instal·lació d’elements tècnics extra al domicili del Client es realitzarà segons els preus per a cada un d’ells establerts en l’Oferta Comercial. Un cop realitzada la instal·lació, el Client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica a realitzar per WICAT dóna dret a WICAT a resoldre el present Contracte de forma immediata, procedint a facturar al Client les despeses per instal·lació que s’hagin generat fins a la data de resolució del Contracte.

17. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI. WICAT prestarà al Client el Servei d’Accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant el Servei), d’acord amb l’Oferta Comercial vigent les característiques es troben en www.wicat.net. Així mateix, aquest servei s’ofereix amb opcions de valor afegit descrits en l’Oferta Comercial. El termini màxim en què el Servei serà activat serà de trenta (30) dies, aplicant si s’escau per a dates posteriors d’activació el Pla de Garantia vigent. La prestació d’aquest servei per WICAT NO suposa la baixa del Servei d’Internet que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, sent la tramitació administrativa de la baixa del Servei amb l’altre operador responsabilitat exclusiva del Client.

18. OBLIGACIONS DEL CLIENT. El Client es compromet a no utilitzar el Servei en contravenció de la normativa vigent, especialment de la relativa als drets fonamentals, llibertats públiques i propietat industrial i intel·lectual. El Client serà responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el propi Client com contra WICAT basades en les aplicacions o continguts del Client allotjats a servidor/s compartit/s, assumint aquest totes les despeses, costos i perjudicis que siguin irrogats a WICAT amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals. WICAT es reserva el dret a interrompre el servei contractat pel Client, notificant per escrit, en cas de divulgar, transmetre o allotjar en el Servidor/s compartits qualsevol tipus d’informació que WICAT consideri il.legal, abusiva, difamatòria, ofensiva, o pornogràfica, en cas de desenvolupar a través del Servidor/s, o en relació amb el/s mateix/os, qualsevol pràctica o comportament contrari a les normes comunament acceptades com respectuoses, així com en el cas que el Client, a través del Servidor/s compartit/s, publiqui o distribueixi qualsevol informació o programari que contingui virus, manipulació il·legal de programari, violacions de Copyright i marques comercials o contraban il·legal, realitzi Spam, i en general qualsevol activitat que suposi una violació de les disposicions legals vigents, o pugui repercutir en el correcte funcionament de la Plataforma de WICAT. WICAT ha d’adoptar les mesures necessàries quan així li sigui exigit per ordre de l’autoritat judicial o administrativa competent, així com podrà posar en coneixement de les autoritats competents aquells fets que puguin considerar il·legals d’acord amb la legislació vigent. Si el Client té qualsevol indici que hi ha una violació o ús inadequat de la informació allotjada en els servidors de WICAT, o una fallada de seguretat de qualsevol índole, haurà de notificar immediatament a WICAT.

19. OBLIGACIONS DE WICAT. S’entén per avaria qualsevol interrupció de Servei, o mal funcionament del Servei, o variació respecte del descrit en aquesta Oferta Comercial. En cas que existeixi o es detectin possibles indicis d’avaria, WICAT comprovarà si efectivament existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei. Per a això podrà actuar remotament o accedir fins les instal·lacions del Client, únicament en el cas que WICAT ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al PTX. En el cas que en el curs d’una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del Client, es demostri fefaentment que la causa de l’avaria està produïda per una manipulació indeguda dels equips de WICAT per part del Client, o bé que no hi ha avaria, WICAT es reserva el dret de repercutir al Client els costos incorreguts per aquesta actuació. En qualsevol cas, la manipulació indeguda d’equips de WICAT per part del Client eximeix WICAT de qualsevol responsabilitat sobre el Servei. WICAT proporcionarà al Client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir al servei i a les aplicacions allotjades a la Plataforma Informàtica de WICAT. El Client haurà de mantenir totes dues a la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint per tant els danys o conseqüències es poguessin derivar del trencament o revelació del secret. L’identificador i la contrasenya per accedir al Servei són exclusius per a l’accés contractat i en el lloc contractat. WICAT serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per albergar-la. WICAT no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar del coneixement per part de tercers de les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús d’Internet pel Client o que puguin deure a l’accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els Clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o accedeixin a través dels Serveis contractats. WICAT no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin deure a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s’accedeixi a través dels Serveis contractats. WICAT no es responsabilitza de les fallades en el Servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o Serveis d’altres operadors diferents WICAT. La IP fixa facilitada per WICAT al Client, si s’escau, serà en tot cas propietat de WICAT. WICAT pot canviar la IP Fixa assignada inicialment al client per altra diferent en el supòsit que resulti necessari com a conseqüència d’un canvi de modalitat sol·licitat pel client. WICAT no pot garantir el funcionament del Servei en tots els equips informàtics.

20. EQUIP DE CONNEXIÓ D’ACCÉS A INTERNET. El Client serà responsable de l’equipament propietat de WICAT el qual se li lliura en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del Client, i no afegirà, suprimirà, modificarà els seus elements o provocarà interferències en l’equip. El Client serà responsable davant WICAT de qualsevol pèrdua o dany de l’equip. WICAT tindrà dret a recobrar la possessió de l’equip en cas, qualsevol que sigui la causa, el Client haurà de tornar a WICAT l’equip de connexió d’Accés a Internet, en un termini màxim de trenta (30) dies des de la data efectiva de la baixa en el Servei. El Client haurà de lliurar els Equips en perfecte estat. En qualsevol cas, el procediment serà gratuït per al client, les despeses d’enviament de l’equip seran a càrrec de WICAT si aquest es realitza dins del termini de trenta dies (30) des de la data efectiva de la baixa en el Servei. Si el Client no torna els Equips en l’esmentat termini de trenta dies (30), o els mateixos no es tornen en condicions òptimes, a causa del mal ús dels mateixos imputable al Client, WICAT pot cobrar al Client, una vegada transcorregut el termini, la quantitat de 180 Euros (impostos indirectes no inclosos) en concepte d’indemnització per incompliment de les obligacions relacionades amb els Equips.

21. El Servei amb Línia WICAT inclou, si s’escau, la portabilitat del número de telèfon que el Client tingués amb el seu anterior operador d’accés. Amb l’emplenament de la sol·licitud de Portabilitat, o l’atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT el Client i el titular de la línia manifesten a l’operador donant el seu desig de causar baixa com Client amb aquesta empresa però conservant la seva numeració, de tal manera que el seu nou operador d’accés serà WICAT (AIRE NETWORKS). La sol·licitud de portabilitat o, si escau l’atorgament del consentiment a través del procés de través de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT suposa l’autorització expressa del titular de la línia a WICAT com a operador receptor per a realitzar si nom els tràmits necessaris per dur a terme l’habilitació davant del corresponent operador donant, prèvies les verificacions oportunes sobre la validesa de la sol·licitud i, si escau, els tràmits i comunicacions de sol·licitud d’habilitació, en la forma legalment establerta amb l’operador donant, qui haurà de notificar a WICAT el resultat de la corresponent sol·licitud. Per a això el titular autoritza WICAT perquè les seves dades personals siguin transferits als operadors involucrats en el procés de portabilitat.

Les comunicacions del Client dirigides a WICAT s’efectuaran a l’adreça de correu electrònic: clients@wicat.net

.

Tens dubtes? Consulta’ns!